گروه نرم افزاری آسمان

فصل پنجم :یوستینیانوس -
درون کلیسای
.III - بلیزاریوس
IV - قانون نامة یوستینیانوس
V - امپراطور متأله