گروه نرم افزاری آسمان

فصل هفتم :ایرانیان - 224-641
.II – سلطنت ساسانیان
III - هنر ساسانیان
.IV - فتح اعراب