گروه نرم افزاری آسمان

.فصل دهم :شمشیر اسلام - 11 – 6
خلافت اموی:
خلافت عباسی:
ارمنستان