گروه نرم افزاری آسمان

.فصل چهاردهم :عظمت و انحطاط
مسلمانان در مغرب :
جلوه هایی از هنر اسلامی:
عصر عمر خیام
عصر سعدی:
علوم اسلامی:
غزالی و تجدید حیات دینی
VIII – ابن رشد
حملة مغول:
X - اسلام و جهان مسیحیت