گروه نرم افزاری آسمان

فصل شانزدهم :یهودیان قرون
II - یهودیان اروپا
III - زندگی یهود در جهان مسیح
ضدیت با قوم یهود: