گروه نرم افزاری آسمان

ادامه سوره بقره
سوره البقره ( 2): آیه 143
سوره البقره ( 2): آیات 156 تا 157
سوره البقره ( 2): آیه 190
سوره البقره ( 2): آیات 204 تا 205
سوره البقره ( 2): آیات 219 تا 220