گروه نرم افزاری آسمان

مقدمۀ مترجم:
سورة حمعسق(شوري)
سورة زخرف
سورة دخان(مکّی)
سورة جاثیه
سورة احقاف