گروه نرم افزاری آسمان

« حضرت آیۀاللّه العظمی مکا
از مهمترین آیات قرآن « آیۀ
چگونگی انفاقها
سوره آلِ عِمْران
محبّت واقعی ، این است