گروه نرم افزاری آسمان

« حضرت آیۀاللّه العظمی مکا
سوره مُؤمنون
سوره نُور
سوره فُرقان