گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
تفسیر خسروی

جلد پنجم

سورة الرعد
-سوره الرعد - 13 -: آیات 26 تا 29
سوره ابراهیم علیه السّلام
-سوره إبراهیم - 14 -: آیات 28 ت
سورة الحجر
-سوره الحجر - 15 -: آیات 51 تا 77
سورة النحل
-سوره النحل - 16 -: آیات 30 تا 34
-سوره النحل - 16 -: آیات 66 تا 70
-سوره النحل - 16 -: آیات 120 تا 124
سورة الاسراء -او- سورة بنی
-سوره الإسراء - 17 -: آیات 36 ت
-سوره الإسراء - 17 -: آیات 73 ت
سورة الکهف
-سوره الکهف - 18 -: آیات 25 تا 27
-سوره الکهف - 18 -: آیات 53 تا 56
سورة مریم
-سوره مریم - 19 -: آیات 36 تا 40
-سوره مریم - 19 -: آیات 71 تا 75
سورة طه مکیه
-سوره طه - 20 -: آیات 67 تا 76