دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

سوره یونس
-سورة یونس ( 10 ): الآیات 1 الی 2
-سورة یونس ( 10 ): الآیات 47 ال
-سورة یونس ( 10 ): الآیات 101 ال
سوره هود
-سورة هود ( 11 ): الآیات 1 الی 4
-سورة هود ( 11 ): الآیات 32 الی 35
-سورة هود ( 11 ): الآیات 77 الی 83
سوره یوسف
-سورة یوسف ( 12 ): الآیات 1 الی 3
-سورة یوسف ( 12 ): الآیات 50 ال
سوره رعد
-سورة الرعد ( 13 ): الآیات 1 ال
-سورة الرعد ( 13 ): الآیات 30 ا
سوره ابراهیم
-سورة إبراهیم ( 14 ): الآیات 1
-سورة إبراهیم ( 14 ): الآیات 35