دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

سوره حجر
تفسیر سوره حجر
-سورة الحجر ( 15 ): الآیات 78 ا
سوره نحل
-سورة النحل ( 16 ): الآیات 1 ال
-سورة النحل ( 16 ): الآیات 61 ا
-سورة النحل ( 16 ): الآیات 106 ا
آغاز جزء پانزدهم قرآن
-سورة الإسراء ( 17 ): آیۀ 1
-سورة الإسراء ( 17 ): الآیات 61
سوره کهف
-سورة الکهف ( 18 ): الآیات 1 ال
-سورة الکهف ( 18 ): الآیات 57 ا
سوره مریم
-سورة مریم ( 19 ): الآیات 1 الی 6
-سورة مریم ( 19 ): الآیات 73 ال
سوره طه
-سورة طه ( 20 ): الآیات 1 الی 8
-سورة طه ( 20 ): الآیات 72 الی 76