دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

سوره انبیاء
-سورة انبیاء ( 21 ): الآیات 1 ا
-سورة انبیاء ( 21 ): الآیات 59
-سورة انبیاء ( 21 ): الآیات 101
سوره حجّ
-سورة حج ( 22 ): الآیات 1 الی 4
-سورة حج ( 22 ): الآیات 38 الی 41
سوره مؤمنون
-سورة مؤمنون ( 23 ): الآیات 1 ا
-سورة مؤمنون ( 23 ): الآیات 73
سوره نور
-سورة نور ( 24 ): الآیات 1 الی 3
-سورة نور ( 24 ): الآیات 39 الی 40
سوره فرقان
-سورة فرقان ( 25 ): الآیات 1 ال
-سورة فرقان ( 25 ): الآیات 45 ا
سوره شعراء
-سورة شعراء ( 26 ): الآیات 1 ال
-سورة شعراء ( 26 ): الآیات 123 ا
-سورة شعراء ( 26 ): الآیات 192 ا