گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
اسناد لانه جاسوسی آمریکا

جلد يازدهم

مقدمه
بخش اول/ خلیج فارس
صنعت نفت در قطر
سیاست انگلیس در قبال عمان
گزارش اقتضائات مساعدت های
قطعات نظامی غیر حساس
نیروی هوایی ایران
فهرست اعلام