دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

اشاره
ذكر باقی حالات و واقعات سن
وقایع متنوعه كه در عرض این
آغاز سال همایون فال پحین ئ
كشته شدن دین محمد خان پادش
ذكر قضایائی كه بعد از تسخی
ذكر توجه رایات ظفر پیكر از
رفتن شاه عباس بمازندران بع
وقایع ایت ئیل مطابق ثمان ع
مشاهیر متوفی‌ها در این سال]