گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه الغدیر

جلد شانزدهم

شعراء غدیر در قرن 09
برداشت خلیفه درباره اموال
الغدیر صف ها را در جامعه اس