گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه الغدیر

جلد هجدهم

شعراء غدیر در قرن 09
مبالغه و زیاده روي در فضائ