گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه تجارب الامم

جلد اول

پیشگفتار پیرامون مسكویه،
[لهراسب و بخت‌نرسی]
[بهرام گور]
[هرمز پور انوشروان]
كارسازی پیامبر (ص) پس از ظه
روز اغواث‌
سخن از نیرنگی كه هرمزان بر
[واكنش عثمان و گسیل كردن یا
[رفتار علی (ع) با هماوردان ر
[نمایان شدن پیروزی اشتر و ت
سخن از نیرنگی كه معاویه زد