گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
ترجمه تجارب الامم

جلد دوم

پیشگفتار
سال دویست و نود و شش در آمد
سال سیصد و پنجم آغاز شد
گزارش سومین وزیری ابو الحس
سبب سستی كار ابن فرات پس از
گزارش سیاستی كه علی بن عیس
سال سیصد و هفدهم آغاز شد
سال سیصد و بیستم آغاز شد
گزارش كشتن مونس و یلبق و پس
گزارش آغاز كار ابو الحسن ع
گزارش انگیزه آن:
گزارش انگیزه‌های آن: