گروه نرم افزاری آسمان

فهرست مندرجات
ذکر سجّاعه موصلّیه
جنگ عکرمه و شرحبیل با مسیل
رزم مسلمانان با قیس و عمرو
حرب مثنی حارثه با عجم و ظفر
غزو طبرّیه به سعی ابو اعور
حرب ششم قادسیّه
نامزد کردن عُمر خطّاب امرا
فتوح ولایات دیار بکر و ظفر
رفتن علا حضرمی
اخراج جهودان از قلاع خیبر
رحلت کردن[عمر]
تبدیل امرای مصر و مغرب
فتنه انگیختن عبد اللّه سبا
حرب مخالفان با کسان عثمان(
پیغام مرتضی علی به معاویه
حرب سپاه مرتضی علی با لشکر
حرب صفین میان مرتضی علی،رض
ذکر محمّد بن ابی بکر در اما
استیلای سپاه معاویه بر حرم
خلافت امیر المؤمنین،حامد
وفات معاویه بن ابی سُفیان
فرستادن سرِ حسین و اهل بیت
استیلای مختار ثقفی بر بعض
خروج ناصبیه ازارقه
رزم جزلی
وفات عبد الملک مروان
فتح کاشغر و چین قتیبۀ مسلم
وفات عمر[بن عبد]العزیز،رَح
پادشاهی المنصور باللّه،هش
امارت نصر سیّار بر خراسان
خروج یحیی بن زید بن زین الع
فتنۀ ضحّاک شاری
جنگ عبّاسیان با یزید هبیره