گروه نرم افزاری آسمان

جلد اول دفتر اول
مطلع سعدین و مجمع بحرین‌
ذكر رفتن امیر حسین [بن امیر
وقایع سنه تسع و عشرین و سبع
وقایع سنه اربعین و سبعمائه
وقایع سنه سبع اربعین و سبع
وقایع سنه ثلاث و خمسین و سب
وقایع سنه ست و خمسین و سبعم
وقایع سنه اربع و ستین و سبع
وقایع سنه ثمان و ستین و سبع