گروه نرم افزاری آسمان

جلد دوم دفتر اول
ذكر مخالفت میرزا عمر بهادر
ذكر معاودت حضرت خاقان سعید
وقایع سنه سبع عشر ذكر فرست
وقایع سنه اثنتین و عشرین و
ذكر فتح قلعه بایزید و شرح آ
وقایع سنه ست و عشرین عزیمت
وقایع سنه اربع و ثلاثین ذك
وقایع سنه اربعین و ثمانمائ
ذكر مدّتی كه بی‌اختیار در
وقایع سنة تسع و اربعین ذكر