گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
رجمه احسن‌التقاسیم فی معرفةالاقالیم

جلد اول

مقدمه
[مقدمات و فصول]
12- ویژگی‌های هر سرزمین:
فهرست مخلافهای یمن:
2- سرزمین عراق‌
4- سرزمین شام‌
کلیاتی درباره این سرزمین‌
بلبیس:
6- سرزمین مغرب‌