گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
رجمه احسن‌التقاسیم فی معرفةالاقالیم

جلد دوم

بخش دوم هشت اقلیم عجم (سرزم
بخش خراسان‌
8- سرزمین دیلم‌
11- خوزستان‌
13- سرزمین کرمان‌