گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
جلد ششم
ابواب طب درمان بیماریها، خ
باب پنجاه و دوم درمان تب و
باب پنجاه و ششم مداواي چشم
باب پنجاه و هفتم: درمان دیو
باب شصت و یکم: درمان ورم کب
باب شصت و پنجم درمان بادها
باب شصت و نهم دارو براي درد
باب هفتاد و سوم: درمان زهره
ابواب داروها و خواص آنها
باب هشتاد و یکم: عناب
کتاب طب النبی صلی اللَّه ع
رساله ذهبیۀ (طب الرضا علیه