گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه

جلد هشتم

اشاره
مقدمه
کتاب الزکاه
الثانی عشر:الوصیّه
الفقره الثانیه:
طهارت خون أنوار مقدّسه إله
و مصابیح الدجی
«و عیبه» [علمه]
روایات