دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست جلد پانزدهم
سوره مؤ منون آيات 1-11
سوره مؤ منون ، آيات 12 تا 22
سوره مؤ منون آيات 23 تا 54
سوره مؤ منون ، آيات 55 تا 77
سوره مؤ منون ، آيات 78 - 98
سوره مومنون ، آيات 99 - 118
سوره نور، آيات 1 تا 10
سوره نور، آيات 11 -26
سوره نور، آيات 27 تا 34
سوره نور، آيات 35 -46
سوره نور، آيات 47 ات 57
سوره نور، آيات 58 - 64
سوره فرقان ، آيات 1 - 3
سوره فرقان ، آيات 4 - 20
سوره فرقان ، آيات 21 - 31
سوره فرقان ، آيات 32 -40
سوره فرقان ، آيات 41- 62
سوره فرقان ، آيات 63 - 77
سوره شعرا ء آيات 1 تا 9
سوره شعراء، آيات 10 - 68
سوره شعرا، آيات 69 - 104
سوره شعرا، آيات 105 - 122
سوره شعرا، آيات 123 - 140
سوره شعراء، آيات 141 - 159
سوره شعراء، آيات 160 - 175
سوره شعراء، آيات 176 - 191
سوره شعراء، آيات 192 - 227
سوره نمل آيات 1 - 6
سوره ، نمل ، آيات 7 - 14
سوره نمل ، آيات 15 - 44
سوره نمل ، آيات 45-53
سوره نمل ، آيات 54 - 58
سوره نمل ، آيات 59 - 81
سوره نمل ، آيات 82 - 93