گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
پیشگفتار
دلایل ابوبکر در منع
اقدامات اساسی قیام
فدك در خلافت عمر