دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

سوره قصص آيات 14-1
سوره قصص آيات 14-1
سوره قصص ، آيات 15 - 21
آيات 28-22 سوره قصص
سوره قصص ، آيات 29 - 42
آيات 56-43 سوره قصص
سوره قصص ، آيات 57 - 75
سوره قصص ، آيات 76 - 84
سوره قصص ، آيات 85 - 88
سوره عنكبوت آيات 1 - 13
سوره عنكبوت ، آيات 14 - 40
سوره عنكبوت ، آيات 41 - 55
آيات 69-61 سوره عنكبوت
سوره روم ، آيات 1 - 19
سوره روم آيات 20 - 26
سوره روم ، آيات 27 - 39
سوره روم ، آيات 40 - 47
سوره روم ، آيات 48 - 53
سوره روم ، آيات 54 - 60
سوره لقمان ، آيات 1 - 11
سوره لقمان ، آيات 12 - 19
سوره لقمان ، آيات 20 - 34
سوره سجده ، آيات 1 - 14
سوره سجده ، آيات 15 - 30
سوره احزاب ، آيات 1 - 8
سوره احزاب ، آيات 9 - 27
سوره احزاب ، آيات 28 - 35
سوره احزاب ، آيات 36 - 40
سوره احزاب ، آيات 41- 48
سوره احزاب ، آيات 49 - 62
سوره احزاب ، آيات 63 - 73
سوره سبا، آيات 1 - 9
سوره سباء، آيات 10 - 21
آيات 30-22 سوره سباء
سوره سباء، آيات 31 - 54