گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
سخنی با خواننده
بخش اول: دیدارها
بخش دوم: سخنرانی ها
بخش سوم: گفت وگوها
نگرش جامعه شناختی به پدیده
نیروي انتظامی و مقابله با
ضرورت نگاه علمی به موضوع ح
شوراي فرهنگ عمومی و عزم مل