گروه نرم افزاری آسمان

فهرست
دیباچه
فصل اول: رسانه جمعی تلویزی
فصل سوم: کارکردهاي سیما در
فصل پنجم: سیاستها و راهکار