دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست جلد هجدهم
سوره شورى ، 6 - 1
آيات 11-7 سوره شورى
آيات 16-13 سوره شورى
آيات 26-17 سوره شورى
آيات 50-27 سوره شورى
آيات 53-51 سوره شورى
سوره زخرف آيات 14 - 1
آيات 25 - 15 سوره زخرف
آيات 45 - 26 سوره زخرف
آيات 56 - 46- سوره زخرف
سوره زخرف ، آيات 57 - 65
آيات 78 - 66 سوره زخرف
آيات 89 - 79 سوره زخرف
سوره دخان آيات 8 - 1
آيات 33 -9 سوره دخان
آيات 59 - 34 سوره دخان
سوره جاثيه آيات 13 - 1
آيات 19 - 14 سوره جاثيه
آيات 37 - 20 سوره جاثيه
سوره احقاف آيات 14 - 1
آيات 20 - 15 سوره احقاف
آيات 28 - 21 سوره احقاف
آيات 35 - 29 سوره احقاف
سوره محمد آيات 6 - 1
آيات 15 - 7 سوره محمد
آيات 33 - 16 سوره محمد
آيات 38 - 33 سوره محمد
سوره فتح آيات 7 - 1
آيات 10 - 8 سوره فتح
آيات 17 - 11 سوره فتح
آيات 28 - 18 سوره فتح
آيه 29 سوره فتح
سوره حجرات آيات 10 - 1
آيات 18 - 11 سوره حجرات
سوره ق آيات 14 - 1
آيات 38 - 15 سوره ق
آيات 45 - 39 سوره ق
سوره ذاريات آيات 19 - 1
آيات 51 - 20 سوره ذاريات
آيات 60 - 52 سوره ذاريات