دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست جلد نوزدهم
سوره طور، آيات 1 - 10
سوره طور، 11 - 28
آيات 44 - 29 سوره طور 25
آيات 49 - 45 سوره طور
سوره نجم ، آيات 1 - 18
آيات 32 - 19 سوره نجم
آيات 62 - 33 سوره نجم
سوره قمر آيات 8 - 1
آيات 42 - 9 سوره قمر
آيات 55 - 43 سوره قمر
سوره الرحمن آيات 30 - 1
آيات 78 - 31 سوره الرحمن
سوره واقعه آيات 10 - 1
آيات 56 - 11 سوره واقعه
آيات 96 - 57 سوره واقعه
سوره حديد آيات 6 - 1
آيات 15 - 7 سوره حديد
سوره حديد، آيات 16 - 24
آيات 29 - 25 حديد
سوره مجادله 6 - 1
آيات 13 - 7 سوره مجادله
آيات 22 - 14 سوره مجادله
سوره حشر آيات 10 - 1
آيات 17 - 11 سوره حشر
آيات 24 - 18 سوره حشر
سوره ممتحنه آيات 9 - 1
آيات 13 - 10 سوره ممتحنه
سوره صف آيات 9 - 1
آيات 14 - 10 سوره صف
سوره جمعه آيات 8 - 1
آيات 11 - 9 سوره جمعه
سوره منافقون آيات 8 - 1
آيات 11 - 9 سوره منافقون
سوره تغابن آيات 10 - 1
آيات 18 - 11 سوره تغابن
سوره طلاق آيات 7 - 1
آيات 12 - 8 سوره طلاق
سوره تحريم آيات 9 - 1
آيات 12 - 10 سوره تحريم
سوره ملك آيات 14 - 1
آيات 22 - 15 سوره ملك
آيات 30 - 23 سور، ملك
سوره قلم آيات 33 - 1
سوره قلم آیات 34 تا 52
سوره الحاقه آيات 12 - 1
آيات 37 - 13 سوره الحاقه
آيات 38 - 52 سوره الحاقه