دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

فهرست جلد بیستم
سوره معارج آيات 18-1
سوره معارج ، آيات 19- 35
آيات 44-36 سوره معارج
سوره نوح آيات 24-1
آيات 28-25 سوره نوح
آيات 1-17 سوره جن
آيات 28-18 سوره جّن
سوره مزمّل آيات 19-1
آيه 20 سوره مزّمّل
سوره مدثّر آيات 7-1
آيات 31-8 سوره مدثّر
آيات 48-32سوره مدثّر
آيات 56-49 سوره مدثّر
سوره قيامت آيات 15-1
آيات 40-16 سوره قيامت
سوره دهر آيات 22-1
آيات 31-23 سوره دهر
سوره مراسلات 15-1
آيات 50-16 سوره مرسلات
سوره نباء آيات 16-1
آيات 40-17 سوره نباء
سوره نازعات آيات 41-1
آيات 46-42 سوره نازعات
سوره عبس آيات 16-1
آيات 17 - 42، سوره عبس
سوره تكوير آيات 14-1
آيات 29-15 سوره تكوير
سوره انفطار آيات 19-1
سوره مطففين آيات 21-1
آيات 36-22 سوره مطففين
سوره انشقاق آيات 25-1
سوره بروج آيات 22-1
سوره طارق آيات 17-1
سوره اعلى آيات 19-1
سوره غاشيه آيات 26-1
سوره فجر آيات 30-1
سوره بلد آيات 20-1
سوره شمس آيات 16-1
سوره ليل آيات 21-1
سوره ضحى آيات 11-1
سوره انشراح آيات 8-1
سوره علق آيات 19-1
سوره تين آيات 8-1
سوره قدر آيات 5-1
سوره بيّنه آيات 8-1
سوره زلزال آيات 8-1
سوره عاديات آيات 11-1
سوره قارعه آيات 11-1
سوره تكاثر 8-1
سوره عصر آيات 3-1
سوره همزه آيات 9-1
سوره فيل آيات 5-1
سوره قريش آيات 5-1
سوره كوثر آيات 3-1
سوره كافرون ، آيات 1 - 6
سوره نصر، آيات 1- 3
سوره تبت آيات 5-1