گروه نرم افزاری آسمان

دیباچه
مناجات
تمهید آسمانی - نخستین روز آ
نغمه ملائک
تمهید زمینی - آشکارا می شود
زروان که روح زمان و مکان اس
زمزمهٔ انجم
فلک قمر
عارف هندی که به یکی از غار
نه تا سخن از عارف هندی
جلوهٔ سروش
نوای سروش
حرکت به و وادی یرغمید که مل
طاسین گوتم
طاسین زرتشت : آزمایش کردن ا
طاسین مسیح
طاسین محمد
فلک عطارد - زیارت ارواح جما
دین و وطن
اشتراک و ملوکیت
شرق و غرب
محکمات عالم قرآنی - خلافت آ
حکومت الهی
ارض ملک خداست
حکمت خیرکثیر است
پیغام افغانی با ملت روسیه
غزل زنده رود
فلک زهره
مجلس خدایان اقوام قدیم
نغمهٔ بعل
فرو رفتن بدریای زهره و دید
نمودار شدن درویش سودانی
فلک مریخ - اهل مریخ
برآمدن انجم شناس مریخی از
گردش در شهر مرغدین
احوال دوشیزهٔ مریخ که دعوی
تذکیر نبیهٔ مریخ
فلک مشتری - ارواح جلیلهٔ حل
نوای حلاج
نوای غالب
نوای طاهره
زنده رود مشکلات خود را پیش
نمودار شدن خواجهٔ اهل فراق
نالهٔ ابلیس
فلک زحل - ارواح رذیله که با
قلزم خونین
آشکارا می شود روح هندوستان
روح هندوستان ناله و فریاد
فریاد یکی از زورق نشینان ق
آن سوی افلاک - مقام حکیم آل
حرکت بجنت الفردوس
قصر شرف النسا
زیارت امیر کبیر حضرت سید ع
در حضور شاه همدان
صحبت با شاعر هندی برتری هری
حرکت به کاخ سلاطین مشرق
نمودار میشود روح ناصر خسرو
پیغام سلطان شهید به رود کا
زنده رود رخصت میشود از فرد
غزل زنده رود
حضور
خطاب به جاوید