گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار

الهي نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
در نعت سید المرسلین صلی ال
در معراج حضرت رسالت علیه ا
حکایت
در فضیلت صدیق رضی الله عنه
در فضیلت فاروق رضی الله عنه
در فضیلت ذی النورین رضی ال
در فضیلت مرتضی رضی الله عنه
آغاز کتاب
المقالة الاولی
جواب پدر
(۱) حکایت زن صالحه که شوهرش
المقالة الثانیة
جواب پدر
(۱) حکایت آن زن که بر شهزاده
(۲) حکایت علوی وعالم ومخنّث
(۳) حکایت سلیمان داود علیهم
(۴) حکایت امیرالمؤمنین علی
(۵) حکایت نوشروان عادل با پ
(۶) حکایت خواجۀ جندی با سگ
(۷) حکایت معشوق طوسی با سگ و
(۸) مناظرۀ شیخ ابوسعید با ص
(۱۰) حکایت ابوالفضل حسن و ک
المقالة الثالثة
جواب پدر
(۱) سؤال ابراهیم ادهم از مر
(۲) حکایت شیخ گرگانی با گربه
(۳) حکایت ترسا بچه
(۴) حکایت پیر که پسر صاحب جم
(۵) حکایت یعقوب و یوسف علیه
(۶) حکایت یوسف و ابن یامین ع
(۷) حکایت جوان گناه کار و مل
(۸) حکایت جوان صاحب معرفت و
(۹) سؤال کردن آن درویش از مج
(۱۰) حکایت آن مجنون که تب دا
المقالة الرابعة
(۱) حکایت سرپاتک هندی
(۲) حکایت وزیر که پسر صاحب ج
(۳) حکایت پادشاه که از سپاه
(۴) حکایت شه زاده که مرد سره
(۵) حکایت پیرمرد هیزم فروش
المقالة الخامسة
جواب پدر
(۱) حکایت شبلی با مرد نانوا
(۲) حکایت مرد نمازی و مسجد و
(۳) مناظرۀ عیسی علیه السلام
(۴) حکایت رهبان با شیخ ابوا
(۵) حکایت مرد ترسا که مسلما
(۶) حکایت امیرالمؤمنین عمر
(۷) حکایت گبر که پُل ساخت
(۸) سؤال مرد درویش از جعفر ص
(۹) گفتار آن مجنون در نمازی
(۱۰) حکایت دیوانه و نماز جم
المقالة السادسة
جواب پدر
(۱) حکایت عزرائیل و سلیمان
(۲) حکایت آن جوان که از زخم
(۳) حکایت دیوانه بشهر مصر
(۴) حکایت فخرالدین گرگانی و
(۵) حکایت حسین منصور حلاج ب
(۶) حکایت غلبۀ عشق مجنون بر
(۷) حکایت پسر ماه روی با درو
(۸) حکایت نابینا با شیخ نور
(۹) حکایت شیخ ابوالقاسم همد
المقالة السّابعة
جواب پدر
(۱) حکایت عیسی علیه السلام
(۲) حکایت ابرهیم علیه السلا
(۳) حکایت مرد ترسا و شیخ بای
(۴) حکایت دیوانه که سر بر در
(۵) حکایت ایّوب علیه السلام
(۶) حکایت یوسف همدانی علیه
(۷) حکایت زلیخا
(۸) تمثیل
(۹) حکایت ابوبکر سفاله
(۱۰) حکایت سلطان محمود با د
(۱۱) حکایت درخت بریده
(۱۲) حکایت حسن بصری و رابعه
(۱۳) حکایت موسی علیه السلام
(۱۴) حکایت دیوانۀ خاموش
(۱۵) سؤال آن مرد از مجنون در
(۱۶) حکایت مؤذّن و سؤال مرد
(۱۷) حکایت شیخ ابوسعید رحمة
(۱۸) حکایت سلطان محمود با ا
المقالة الثامنة
جواب پدر
(۱) حکایت بچّۀ ابلیس با آدم
(۲) حکایت ابلیس و زاری کردن
(۳) حکایت یوسف علیه السلام
(۴) حکایت سلطان محمود با ای
(۵) حکایت پسر صاحب جمال و عا
(۶) حکایت سلطان محمود و ایا
(۷) حکایت آن دزد که دستش بری
(۸) حکایت ماه و رشک او برخور
(۹) سؤال کردن مردی از مجنون
(۱۰) حکایت ابلیس
(۱۱) حکایت سلطان محمود و آر
(۱۲) حکایت شبلی رحمة الله ع
(۱۳) حکایت موسی علیه السلام
المقالة التاسعة
جواب پدر
(۱) حکایت سلطان محمود با پی
(۲) حکایت بهلول و گورستان
(۳) حکایت پادشاه که علم نجو
(۴) حکایت
(۵) حکایت شقیق بلخی و سخن گف
(۶) حکایت دیوانۀ که از حق کر
(۷) حکایت دیوانه که اشک می‬
(۸) حکایت شیخ ابوبکر واسطی
(۹) حکایت پیر زال سوخته دل
(۱۰) حکایت آتش و سوخته
(۱۱) حکایت ابوعلی فارمدی
(۱۲) حکایت گناه کار روز محشر
(۱۳) حکایت سلطان محمود و عر
المقالة العاشرة
جواب پدر
(۱) حکایت سلطان سنجر با عبّ
(۲) مناجات موسی با حق تعالی
(۳) حکایت درحال ارواح پیش ا
(۴) حکایت زنان پیغامبر
(۵) حکایت رابعه رحمها الله
(۶) حکایت بهلول
(۷) حکایت لیث بوسنجه
(۸) حکایت موسی و مرد عابد
(۹) حکایت پیر بخاری و مخنث
(۱۰) حکایت غزالی و ملحد
(۱۱) حکایت دعاگوی و دیوانه
(۱۲) حکایت دیوانه که می‬گر
(۱۳) مناجاة دیوانه با حق تع
(۱۴) گفتار شیخ در درآمدن دو
المقالة الحادی عشر
جواب پدر
(۱) حکایت آن مرد که در بادیه
(۲) حکایت آن دیوانه که تابو
(۳) حکایت گفتار پیغامبر در
(۴) حکایت حسن و حسین رضی الل
(۵) حکایت شبلی با سائل رحمه
(۶) حکایت سلطان محمود با ای
(۷) حکایت شیخ بایزید و آن قل
(۸) حکایت عبدالله مبارک با
(۹) حکایت حبشی که پیش پیغام
(۱۰) حکایت آن مرد که عروس خو
(۱۱) حکایت اسکندر و کلمات ح
(۱۲) حکایت دیوانه
(۱۳) حکایت حسن بصری و شمعون
المقالة الثانی عشر
جواب پدر
(۱) حکایت کیخسرو و جام جم
(۲) حکایت سنگ و کلوخ
(۳) حکایت شبلی با آن جوان در
(۴) حکایت شوریده دل بر سر گور
(۵) حکایت دیوانه که رازی با
(۶) حکایت سلطان ملکشاه با پ
(۷) حکایت شیخ ابوسعید با مع
(۸) حکایت ایاز با سلطان
(۹) حکایت ماه و شوق او با آف
(۱۰) حکایت بایزید با آن مرد
(۱۱) سؤال آن درویش از شبلی
(۱۲) حکایت ابراهیم ادهم
المقالة الثالث عشر
جواب پدر
(۱) حکایت اسکندر رومی با مر
(۲) حکایت
(۳) حکایت قحط و جواب دادن طا
(۴) حکایت پیمبر در شب معراج
(۵) حکایت مرد حریص و ملک الم
(۶) حکایت کشته شدن پسر مرزب
(۷) موعظه
(۸) حکایت بزرجمهر با انوشیر
(۹) حکایت آن مرغ که در سالی
(۱۰) حکایت بهلول و حلوا و بر
(۱۱) سؤال موسی از حق سبحانه
(۱۲) پند کسری
(۱۳) مناجات آن بزرگ با حق تع
(۱۴) حکایت شعبی و آن مرد که
(۱۵) حکایت زنبور با مور
بغایت بیقرار و شادمانه
(۱۷) حکایت آن مرد که پیش فضل
(۱۸) حکایت بهلول
(۱۹) حکایت مرد مجنون و رعنا
المقالة الرابع عشر
جواب پدر
(۱) سکندر و وفات او
(۲) حکایت نمرود
(۳) حکایت آن مرد که صدقه بدر
(۴) حکایت لقمۀ حلال
(۵) حکایت پیرزن با شیخ و نصی
(۶) حکایت امیرالمؤمنین عمر
(۷) حکایت آن درویش که آرزوی
(۸) حکایت پیر عاشق با جوان گ
(۹) حکایت مجنون با آن سائل ک
(۱۰) حکایت روباه که در دام ا
(۱۱) حکایت سلطان محمود با ا
(۱۲) حکایت محمد عیسی با دیو
(۱۳) حکایت سلطان محمود که ب
(۱۴) حکایت دیوانۀ که گلیم ف
(۱۵)حکایت آن زن که طواف کعب
(۱۶) حکایت مهستی دبیر با سل
(۱۷) حکایت محمود و شمار کرد
(۱۸) حکایت عیسی علیه السلام
(۱۹) حکایت آن دزد که گرفتار
(۲۰) حکایت دیوانۀ چوب سوار
(۲۱) حکایت سپهدار که قلعۀ ک
(۲۲) حکایت سلطان محمود با م
(۲۳) حکایت مجنون
(۲۴) حکایت جوان نمک فروش که
بخش پانزدهم-المقالة الخام
جواب پدر
(۱) حکایت سلطان محمود در شک
(۲) حکایت شیخ و مرغ همای
(۳) حکایت محمد غزالی با سلط
(۴) حکایت سلطان محمود با آن
(۵) حکایت سلطان محمود و گازر
(۶) حکایت حکیم با ذوالقرنین
(۷) حکایت پادشاه و انگشتری
(۸) حکایت ابراهیم ادهم با خ
(۹) حکایت محمود با درویش بر
(۱۰) حکایت سنجر که پیش رکن ا
(۱۱) حکایت آن مرد که صرّۀ در
(۱۲) حکایت سلطان محمود با پ
المقالة السادس عشر
جواب پدر
(۱) حکایت پسر هارون الرشید
(۲) حکایت هارون با بهلول
(۳) حکایت سلیمان و طلب کردن
(۴) حکایت پادشاه که از دروی
(۵) حکایت آن جوان که زن صاحب
بخش هفدهم المقالة السابع ع
جواب پدر
(۱) حکایت گوسفندان و قصّاب
(۲) حکایت باز با مرغ خانگی
(۳) حکایت آن بیننده که از اح
(۴) حکایت جواب آن شوریده حا
(۵) حکایت سؤال کردن آن مرد د
(۶) حکایت جهاز فاطمه رضی ال
(۷) حکایت آن پیر که دختر جوا
(۸) حکایت آن درویش با ابوبک
(۹) حکایت آن پیر که خواست که
(۱۰) حکایت سفیان ثوری رحمه
(۱۱) حکایت مسلمان شدن یهودی
بخش هجدهم المقالة الثامن ع
جواب پدر
(۱) حکایت بلُقیا و عفّان
(۲) حکایت سلیمان علیه السلا
(۳) حکایت مأمون خلیفه با غل
(۴) حکایت اصمعی با آن مرد صا
(۵) حکایت جبریل با یوسف علی
(۶) حکایت پیر خالو سرخسی
(۷) حکایت شیخ یحیی معاذ با ب
(۸) حکایت شیخ علی رودباری
(۹) حکایت سلطان محمود با مر
(۱۰) حکایت شیخ ابوسعید با ق
(۱۱) حکایت مجنون و لیلی
بخش نوزدهم المقالة التاسع
جواب پدر
(۱) حکایت آن حیوان که آن را
(۲) حکایت عیسی علیه السلام
(۳) حکایت نوشروان عادل
(۴) حکایت در ذمّ دنیا
(۵) حکایت در ذمّ دنیا
(۶) گفتار عبّاسۀ طوسی در دن
(۷) گفتار جعفر صادق
(۸) حکایت یحیی معاذ رازی
(۹) حکایت در ذمّ دنیا
(۱۰) حکایت شاهزاده و عروس
(۱۱) حکایت ابرهیم علیه السل
(۱۲) حکایت حلّاج با پسر
(۱۳) در معنی آن که غیبت گناه
(۱۴) سخن گفتن آن مرد در غیبت
بخش بیستم المقالة العشرون
جواب پدر
(۱) حکایت شیخ با ترسا
(۲) گفتار بزرگی در شناختن حق
(۳) حکایت مرد صوفی که بر زبی
(۴) حکایت اردشیر و موبد و پس
(۵) حکایت ایاز و درد چشم او
(۶) حکایت جرجیس علیه السلام
(۷) حکایت یوسف با زلیخا علی
(۸) حکایت ابرهیم ادهم در با
(۹) حکایت شعیب علیه السلام
(۱۰) حکایت در اهل دوزخ
(۱۱) حکایت سلطان محمود و ای
(۱۲) حکایت مجنون و لیلی
بخش بیست و یکم المقالة الح
جواب پدر
(۱) حکایت امیر بلخ و عاشق شد
بخش بیست و دوم المقالة الث
جواب پدر
(۱) حکایت افلاطون و اسکندر
(۲) حکایت آن بزرگ با خواجه ع
(۳) حکایت آن دیوانه که ازو پ
(۴) حکایت آن طفل که با مادر
(۵) حکایت یوسف علیه السلام
(۶) حکایت احمد غزالی
(۷) حکایت ابوعلی فارمدی
(۸) سؤال کردن سائل از مجنون
(۹) حکایت بایزید با مرد مسا
(۱۰) حکایت محمود با شیخ خرق
(۱۱) حکایت آهو که مشک از وی
بخش پایانی خاتمۀ کتاب
(۱) حکایت آن مرد که بر مکتب
(۲) گفتار مرد خدای پرست
(۳) حکایت آن مرد که از اویس
(۴) حکایت وفات اسکندر رومی
(۵) حکایت مرد خاک بیز
(۶) حکایت ایّوب پیغامبر
(۷) حکایت اعرابی در حضرت نب
(۸) حکایت آن زن در حضرت رسالت
(۹) حکایت شبلی با ابلیس در ع
(۱۰) حکایت بایزید و زنّار ب
(۱۱) مناجات ابراهیم ادهم
(۱۲) حکایت رندی که ازدکانی
(۱۳) حکایت عبدالله بن مسعود
(۱۴) حکایت بشر حافی که نام ح
ابیات برگزیده از روایت دوم
در آغاز آلهی نامه
فی نعت النبی صلی الله علیه