گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار

بلبل نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
رفتن مرغان بحضرت سلیمان عل
فرستادن سلیمان(ع) باز را با
رفتن باز بطلب بلبل و خواند
گفتار بلبل با گل و غنیمت دا
حکایت گفتن بلبل وعتاب کردن
نصیحت گفتن باز بلبل را درآ
حکایت
جواب دادن بلبل باز را و است
درشتی نمودن باز بلبل را و خ
عجز آوردن بلبل به پیش باز و
پیغام فرستادن بلبل بدست با
فغان کردن گل در هجر بلبل و
آوردن باز بلبل را و خدمت نم
منع کردن سلیمان بلبل را از
حکایت هاروت و ماروت
گفتار بلبل به حضرت سلیمان
تمثیل آوردن بلبل منصور و ا
ملامت کردن سلیمان مرغان را
حکایت گربه و موش و باده
پاسخ دادن گربه موش را وندا
آمدن مرغان بدیوان و دیدن ا
جواب دادن بلبل سلیمان(ع) را
آمدن سیمرغ بخدمت سلمیان و
حکایت
حکایت
مجادلۀ بلبل با باز که از غر
خطاب بلبل به طوطی و نصیحت ک
حکایت
المقاله
مجادلۀ بلبل با طاوس و تسلی
نصیحت بلبل طاوس را به قطع ک
مجادله کردن بلبل با موش خو
نصیحت پذیرفتن موش خوار
آمدن هدهد در نصیحت بلبل با
جواب دادن هدهد بلبل را و اج
در ختم حکایت
در مناجات باری تعالی