گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار

خسرو نامه

بسم اللّه الرحمن الرحیم
در نعت سیدالمرسلین خاتم ال
در فضیلت امیرالمؤمنین ابو
در فضیلت امیرالمؤمنین عمر
در فضیلت امیرالمؤمنین عثم
در فضیلت امیرالمؤمنین علی
در فضیلت امیرالمؤمنین حسن
در فضیلت امیرالمؤمنین حسی
در فضیلت امام ابوحنیفه
در فضیلت امام شافعی
در مدح خواجه سعدالدّین ابو
سبب نظم کتاب
در پرداختن این داستان
آغاز داستان
.. آغاز داستان
... آغاز داستان
دیدن گل هرمز را در باغ و عا
خطاب با حقیقت جان در معنی ز
گفتار در رخصت دادن دایه گل
پاسخ دادن هرمز دایه را
دگر بار رفتن دایه پیش هرمز
آغاز عشقنامۀ خسرو و گل
زاری هرمز در عشق گل پیش دایه
رسیدن گل و هرمز در باغ و سر
خواستگاری شاه اصفهان از گل
طلب کردن قیصر باج و خراج از
نامه نوشتن گل بخسرو در فرا
رسیدن نامۀ گل بخسرو و زاری
رفتن خسرو بطبیبی بر بالین
بیمار گشتن جهان افروز خواه
بیمار گشتن جهان افروز ...
... بیمار گشتن جهان افروز
دفن کردن گل دایه را و رفتن
رفتن خسرو و گل بباغ
عشرت کردن گل و خسرو باهم
صفت جشن خسرو
نواختن مطرب
غزل گفتن ارغنون ساز در مجل
در صفت چنگ
در صفت دف
در صفت نی
در صفت بربط
آگاهی یافتن شاه اسپاهان از
رشک حسنا در کار گل و قصد کر
بازگردیدن بسر قصه
آگاهی یافتن خسرو از پیدا ش
بازگفتن حُسنا مکر خود با خ
نامه نوشتن قیصر بشاه سپاهان
لشکر کشیدن قیصر و خسرو بجا
رزم خسرو با شاه سپاهان و کش
رفتن خسرو بدریا بطلب گل
از سر گرفتن قصّه
رسیدن خسرو و جهان افروز و ی
وداع هرمز پیر را و رفتنش بج
آگاهی یافتن قیصر از آمدن خ
از سر گرفتن قصّه
آگاهی یافتن خسرو از گل
از سر گرفتن قصه
آغاز نامۀ گل بخسرو
در صفت موی
رسیدن نامۀ گل بخسرو
آمدن فرّخ بترکستان بطلب گل
آگاهی یافتن شاپور از آمدن
نامۀ خسرو بشاپور
رزم خسرو با شاپور
رسیدن خسرو و گل باهم و رفتن
باز رفتن بسر قصّه
از سر گرفتن قصّه
سپری شدن کار خسرو
در وفات قیصر و پادشاهی جها
در خاتمت کتاب گوید