گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار

هيلاج نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
در نعت حضرت سید المرسلین ص
در معراج حضرت خاتم صلی الل
در مناقب حضرت امیرالمؤمنی
در مناقب حضرت امام حسن و ام
در اسرار عشق الهی فرماید
در اسرار عشق و نموداری هیل
در سؤال کردن از هیلاج و جوا
جواب دادن منصور شیخ جنید ر
در فنا و در یافتن بقای کل ف
جواب منصور در خطاب حق سبحا
در نموداری اعیان و خورشید
در نموداری جان در اعیان فر
در اعیان جان و در اعیان آن
در کشف اسرار حق عزو جل
در حقایق و توحید کل فرماید
در ذات و صفات و عین الیقین
در بیخودی و مستی و کشف ذات
هم در این معنی بنوع دیگر فر
در سلوک و وصول فرماید
در گوهر عقل و عشق گوید
در نموداری عشق به هر انواع
در معنی وسقاهم ربهم شراباً
در آنچه شریعت و حقیقت مراد
در کشف حجاب و وصول دوست
در نموداری یقین میان جان و
قال النبی صلی الله علیه و آ
در خلوت و عزلت ودیدار الوه
در هدایت یافتن در شریعت فر
در اسرار دل و تفسیر قرآن مج
حکایت
در صفت دل و اسرار توحید و ح
در حقیقت سرّ منصورو دریافت
سؤال کردن شبلی از منصور
جواب دادن منصور شبلی را
سؤال دیگر شبلی از منصور
جواب دادن منصور شبلی را
در کشف اسرار و توحید کل گوید
سؤال کردن سلطان بایزید از
جواب گفتن منصور سلطان بایز
در نموداری سر توحید به هر ن
در نموداری سر توحید حقیقت
جواب دادن منصور بایزید را
در اسرار گفتن منصور بر سر د
سخن گفتن شیخ جنید و شیخ کبی
جواب دادن شیخ کبیر مر شیخ ج
راز گفتن شیخ کبیر پاسخ جنی
نکوهش کردن جاهل منصور را
جواب دادن منصور مدعی را
جواب دادن شیخ جنید شیخ کبی
در عین العیان توحید گوید
سؤال کردن شیخ جنید ازمنصور
جواب منصور شیخ جنید را (قس)
تحسین کردن جنید منصور را د
سخن گفتن منصور با شیخ کبیر
اسرارگفتن منصور با شیخ کبی
در سر صفات بعیان عین الیقی
راز گفتن شیخ کبیر با شیخ جن
جواب دادن جنید شیخ کبیر را
اسرارگفتن عبدالسلام درحضو
اسرار گفتن عبدالسلام با شی
پرسیدن عبدالسلام از حقیقت
جواب دادن شیخ جنید عبدالسل
پرسیدن عبدالسلام ازخضر از
در نموداری شیخ کبیر با منص
سخن گفتن شیخ کبیر با منصور
شیخ فریدالدین عطار قدس سره
حکایت منصور و ختم کتاب