گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار

مظهر

بسم الله الرحمن الرحیم
در نعت سلطان سریر ارتضا عل
در اشاره بکتب و تألیفات خو
مناجات
در تمثیل عیاران بغداد و خر
در آفرینش انسان و مبدأو مع
در اشاره بتألیفات خود و عد