گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار

نزهت الاحباب

دیباچه
بسم الله الرحمن الرحیم
غزل
بردن صبا نامۀ بلبل پیش گل و
غزل
بردن صبا نامۀ گل به پیش بلب
آمدن قمری نزد بلبل و غمازی
نومیدی بلبل از گل و رفتن او
غزل
ندامت گل از استعفاء خود و ب
غزل
ادامه
آوردن باد صبا مژدۀ بلبل از
پشیمان شدن بلبل از عمر ضای
شکایت گل از بلبل به پیش باد
آوردن باد صبا بلبل را بنزد
آمدن باغبان در بوستان و چی
غزل
غزل
نالیدن بلبل در فراق گل
حکایت
در مناجات و ختم کتاب