دانلود نرم افزار تاریخ ایران
1 / 3
نرم افزار مترو تایم
2 / 3
نرم افزار دانشنامه شهرهای ایران
3 / 3
نرم افزار تاریخ ایران
4 / 3
نرم افزار دانشنامه جانوران
5 / 3
نرم افزار دانشنامه نجوم و فضا
6 / 3
نرم افزار دانشنامه کشورها
7 / 3
نرم افزار دانشنامه بیماری ها
8 / 13
دانشنامه مشافل و کسب و کار ها
9 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
10 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها
11 / 13
دانشنامه رشته های تحصیلی
12 / 13
دانش نامه مشاغل و کسب و کار ها
13 / 13
دانشنامه مشاغل و کسب و کار ها

گروه نرم افزاری آسمان

گروه نرم افزاری آسمان

دیباچه
بسم الله الرحمن الرحیم
غزل
بردن صبا نامۀ بلبل پیش گل و
غزل
بردن صبا نامۀ گل به پیش بلب
آمدن قمری نزد بلبل و غمازی
نومیدی بلبل از گل و رفتن او
غزل
ندامت گل از استعفاء خود و ب
غزل
ادامه
آوردن باد صبا مژدۀ بلبل از
پشیمان شدن بلبل از عمر ضای
شکایت گل از بلبل به پیش باد
آوردن باد صبا بلبل را بنزد
آمدن باغبان در بوستان و چی
غزل
غزل
نالیدن بلبل در فراق گل
حکایت
در مناجات و ختم کتاب