گروه نرم افزاری آسمان

صفحه اصلی
کتابخانه
دیوان عطار

پند نامه

بسم الله الرحمن الرحیم
در نعمت سید المرسلین
در فضیلت ائمۀ دین
در مناجات
در بیان مخالفت نفس اماره
در بیان فواید خاموشی
در بیان صفت اهل ایمان و در
در بیان اصل ایمان
در سیرت ملوک
در صفت علامتهای بزرگی
در بیان چارچیز که اندر خطر
در بیان نیک بختی
در بیان سبب عافیت
در تواضع و صحبت درویشان
در صفت بدبختی
در صفت ریاضت نفس و ترک دنیا
در صفت مجاهد نفس
در صفت فقر و صبر
در بیان تواضع و ترک تکلف
در بیان علامتهای ابلهی
در بیان عاقبت اندیشی
در بیان چارچیز که صاحب عقل
در صنعت رستگاری
در صفت ذکر الله تعالی
در بیان چار خصلت که مردم را
در صفت اخلاق ذمیمه
در علامات مدبر
در بیان آنکه حقیر داشتن نب
در بیان چارچیز که چارچیز د
در چارچیز که کم بقا دارد
در بیان چارچیز که از چار چی
در بیان چار چیز که بازگردا
در صفت چارچیز که از چارچیز
در بیان حاصل شدن چارچیز از
در بیان چارچیز که آدمی را ش
در بیان چارچیز که از خطاها
در بیان چارچیز که از عطاها
در بیان چارچیز که عمر را زی
در بیان پنج چیز که عمر از ا
در بیان پنج چیز که آبروی را
در بیان پنج چیز که آب روی ا
نصایح
در بیان آن که از دو کس احتر
در بیان آنکه خواری آورد
در بیان شش چیز که بکار آید
در صفت پنج کس که پنج چیز از
در بیان اهل سعادت
در بیان رستگاری
در بیان چهار چیز که از کرام
در چار خصلت که ترک کردن می
در بیان بی وفای جهان
در بیان معرفت الله
در بیان ورع
در بیان فواید خدمت
در بیان تعظیم مهمان
در بیان علامتهای احمق
در صفت علامتهای فاسق
در بیان علامات شقی
در بیان علامتهای بخیل
در بیان حاجت خواستن
در بیان قناعت
در بیان سخاوت
در بیان چار خصلت که کارهای
در علامتهای سخت دل
در بیان علامتهای منافق
در بیان علامتهای متقی
در علامتهای اهل جنت
در بیان صدقه دادن
در نصایح
در بیان صبر
در بیان تجرید و تفرید
در فواید صحبت صالحان و اجت
در بیان آن کس که دوستی را ن
در بیان رعایت یتیم ونصایح
در بیان صلۀ رحم و زیارت خوی
در بیان فتوت
در بیان فقر و صحبت درویشان
در بیان انتباه از غفلت
خاتمه الکتاب