گروه نرم افزاری آسمان

انتقاد از انجمن همت
ترانهٔ ملی
منقبت
انتقاد از دولت
انتقاد از اوضاع خراسان
ناصر الملک
توپ روس
شب قدر
مجلس سوم
خویش را احیا کنید
شب زمستان
در رثاء جمیل صدقی‌الذهاوی
نکیر و منکر