گروه نرم افزاری آسمان

افکار پریشان
سرود کبوتر
خمسه‌ مسترقه
کسری و دهقان
مرغ شباهنگ
بنای یادگار