گروه نرم افزاری آسمان

ای چرخ‌
پس از فتح تهر‌ان به دست مل
سرود ملی در ماهور (۱۲۶۹ خ)
در حجاز (غزل ضربی)
مرع سحر (در دستگاه ماهور)
عروس گل (در افشاری و رهاب -
غزل (در بیات ترک، اشاره به
تصنیف (اشاره به حملۀ قشون ر
در ابوعطا
در مرگ پروانه (خواننده)
باد خزان (در افشاری):
غزل ضربی (در دستگاه همایون)
باد صبا (در دستگاه شوشتری)
در دستگاه ماهور
ای ایرانی (در دستگاه دشتی)
زن با هنر (سه‌گاه‌)
غزل ضربی (در ماهور)
بیات اصفهان