گروه نرم افزاری آسمان

دود
در پیش کومه ام
بشارت
چشمه ی کوچک
ابجد
از ترکشِ روزگار
آوازِ قفس
ای عاشق فسرده..
با قطار شب وروز
به رسّام ارژنگی
به یاد وطنم
بهار
پسر
تسلیم شده
جامه ی مقتول
جامه ی نو
حباب
حکایت
خارکن
خاطره ی امزناسر
خاطره ی مبهم
خرّیت
خوشی من
دیهقانا
روز بیست ونهم
زیبایی
سال نو
شکسته پر
شهیدِ گمنام
عقوبت
فرق ست
فضای بیچون
قلب قوی
گرگ
گل زودرَس
گنبد
گنج ست خراب را
لاشخورها
لکه دار صبح
مفسده ی گل
منت دونان
نام بعضی نفرات
نامه
نطفه بند دوران
نعره ی گاو
نه،او نمرده ست
نیما
هاد
هیبره
هیئت در پشت پرده
وقت تمام ست
گل ناز دار
یادگار