گروه نرم افزاری آسمان

افسانه
مانلی
پی دارو چوپان
مقدمه بر خانه ی ( سریویلی )
خانواده سرباز
منظومه به شهریار
محبس
سرباز فولادین
دانیال
قلعه سقریم
قلعه سقریم
تمثیل
اندر طلب سخن و چگونگی آن
آغاز سخن
ورود به داستان
داستان گفتن پیر
پژوهش اندر طلب داستان
آغاز داستان
اندیشیدن پیر با خود
رهایی پیر از خلوت خود
رفتن آن پیر به دنبال آن مرد
فصل
اندر نصیحت پیر با فرزند خو