گروه نرم افزاری آسمان

آهو و پرنده ها
نقاش
غول
آواز قفس
بهار
توکائی در قفس