گروه نرم افزاری آسمان

مرقد آقا
فاخته چه گفت ؟
دیدار
بد نعل
غول وزنش وارابه اش
ریزه خوانی
در خانه پدری
عذاب
عقاب شب گرد(خاطره)
نفت خواره
در طول راه