گروه نرم افزاری آسمان

کتاب سوم (وییقرا) فهرست
كتاب وَييقْرا-پاراشای وَي
وَييقْرا-فصل دوم
وَييقْرا-فصل سوم
وَييقْرا-فصل چهارم
وَييقْرا-فصل پنجم
پاراشاي صَوْ-فصل ششم
صَوْ-فصل هفتم
صَوْ-فصل هشتم
پاراشاي شِميني-فصل نهم
شِميني-فصل دهم
شِميني-فصل يازدهم
پاراشاي تَزريعَ-فصل دوازد
تَزريعَ-فصل سيزدهم
پاراشاي مِصُوراع-فصل چهار
مِصُوراع-فصل پانزدهم
پاراشاي اَحَرِي‌مُوت-فصل
اَحَرِي‌مُوت-فصل هفدهم
اَحَرِي‌مُوت-فصل هجدهم
پاراشاي قِدُوشيم-فصل نوزد
قِدُوشيم-فصل بيستم
پاراشاي اِمُور-فصل بيست و
اِمُور-فصل بيست و دوم
اِمُور-فصل بيست و سوم
اِمُور-فصل بيست و چهارم
پاراشاي بِهَرسينَي-فصل بي
بِهَرسينَي-فصل بيست و ششم
بِحوقُوتَي-فصل بيست و هفتم